Impressum Pjer Tilja ( jedna božićna prića o angeleku beskrilašu )
manu
ilustracije: manu-kreativna radionica
lektorirala: Darija Domić
nakladnik: manu-kreativna radionica d.o.o.
© 2005 manu-kreativna radionica; Pjer Tilja je zaštićena tržišna
marka
ISBN 953-95227-0-6
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb
UDK 821.163.42-93-32
087.5
MANU
Pjer Tilja : (jedna božićna priča o
angeleku beskrilaπu) / Manu ;
<ilustracije> Manu-kreativna radionica. -
Samobor : Manu-kreativna radionica, 2005.
Manu je pseudonim nepoznatog autora
ISBN 953-95227-0-6
451012065
 
< vrati se na čitanje knjige